ПРИЕМ ПО СЕДЕМ НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД

През академичната 2023-24 година продължава приема и обучението по седемте нови магистърски програми в Технически факултет, разработени по проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

         Седемте нови магистърски програми в Технически факултет, разработени по проект BG05M2OP001-2.016-0005 са:

–      „Технологично предприемачество“ – https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admagbg/135-mpcat/cctcatm/884-techmanmbgart

–      „Социална логистика“ – https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admagbg/135-mpcat/cctcatm/882-slmbgart

–      „Корпоративна сигурност“ – https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admagbg/135-mpcat/cctcatm/883-coprsecmbgart

–      „Регионален мениджмънт и градска икономика“ – https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admagbg/135-mpcat/cctcatm/881-rmgembgart

–      „Мениджмънт и икономика на околната среда“ – https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admagbg/135-mpcat/cctcatm/880-meosmbgart

–      „Аутсорсинг и киберсигурност“ – https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admagbg/135-mpcat/cctcatm/885-outscsmbgart

–      „Геопространствено разузнаване и анализи“ – https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admagbg/135-mpcat/cctcatm/879-grambgart

         Обучението се провежда съвместно с Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София.

         Новите специалности отговарят на реалните потребности на индустрията от кадри с широкопрофилна подготовка, които да могат да осъществяват проучвателна,  аналитична и експертна дейност, както в областта на комуникационната и компютърна техника и технологии, така и в областта на науките за земята и администрацията и управлението в различни технически сфери на дейност.

         Студентите, завършили всяка от тези седем нови магистърски програми ще придобият професионална квалификация „МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР“ в професионално направление 5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА.

         Срокът за подаване на документи за обучение по седемте нови магистърски програми е до 25 – ти септември 2023 г. Класирането на кандидатите за обучение по тези магистърски програми ще се осъществи до 4-ти октомври 2023 г.

         Документите се подават в кабинет 604 (Учебен корпус №1) при г-жа Виолета Войнова – секретар на Техническия факултет /тел. за връзка – 073 588 551 /.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *